Agnieszka Banrowska

Agnieszka Banrowska posiada wiedzę z zakresu komercjalizacji, transferu technologii i pozyskiwania funduszy oraz doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych, wdrożeniowych i szkoleniowych. Zajmuje się wsparciem w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, opracowaniem analiz rynków, strategii oraz planów wdrażania produktów na rynek. Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru IP, budowania strategii, rozwoju produktów i pozyskiwania środków finansowych. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w przygotowywaniu i realizacji projektów (finansowanych ze środków UE, NMF i MF EOG), w tym dużych projektów badawczych i komercjalizacyjnych.